همائش فقه و ارتباطات
57 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : روزنامه هموطن سلام
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه
تاریخ نشر : Dec 18 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0