همائش فقه و ارتباطات
58 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : قم نوز
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سات
تاریخ نشر : Jan 10 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0