همائش فقه و ارتباطات
54 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خبرگزار پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سات
تاریخ نشر : Jan 28 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0