امام حسن (ع) و تبلغ اسلام
58 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : هفته نامه ا لثارات الحسئن
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه
تاریخ نشر : Jun 20 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

سایت هفته نامه یا لثارات الحسین (ع) چهار شنبه 31 خرداد نودو یک