چند سؤال از یک نفر
73 بازدید
تاریخ ارائه : 3/7/2013 7:00:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

پرسش هاي كوتاه از دوست و برادري كه ملت ايران به او اعتماد كردند و راي دادند اما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شهيد كيست و به چه كسي شهيد گفته ميشود ؟

آيا كشته شده هر دين و مذهبي و يا بي دين شهيد محسوب ميشود؟

آيا يك فرد كافر و بي دين با امام زمان و حضرت مسيح ظهور ميكند ؟

تيم و افراد ظهور كننده با امام زمان را چه كسي معين ميكند ؟

آيا خود امام زمان به اين فرد گفته است كه چاوز با من ظهور خواهد كرد؟

آيا به اين فرد از سوي خدا وحي نازل ميشود و آخرين وحي همراهي چاوز با امام زمان و عضويت او در تيم ظهور بوده است؟

آيا خداي اين قوم حاج ا. ر .م است؟( خداي قرن ارتباطات) و خداي قرن اتم رئيس فرقه بهائيت

آيا پيغمبر اين قوم و مبشر جهان جناب آقاي دكتر حاج م . ا .ن است ؟